Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Privatlivspolitik

Ingimage

Privatlivspolitik for Retten til Liv

Retten til Livs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Retten til Liv er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Landssekretær Ellen Højlund Wibe
Adresse: Grejsdalsvej 430, 7100 Vejle
CVR: 17859994
Telefonnr.: 47524484
Mail: jegvilleve@rettentilliv.dk
Website: www.rettentilliv.dk – www.abortlinien.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Oplysninger på medlemmer, givere og øvrige personer, der har tilkendegivet, at de ønsker information fra Retten til Liv.
  • Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mail-adresse samt evt. familierelationer
  • Korrespondance af betydning for Retten til Livs forpligtelse over for dig som medlem.
   • Beskeder
   • Gave- og kontingentindbetalinger
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer ved indberetning til skat jfr. ligningsloven samt ved oprettelse af faste gaveindbetalinger via BetalingsService.
 2. Oplysninger om bestyrelse, medarbejdere og frivillige
  • Almindelige personoplysninger:
   • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
   • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen
   • Billeder på hjemmeside og tryksager
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer
   • Bankoplysninger (fx til løn og godtgørelse for udlæg).

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne direkte fra dig. Det kan for eksempel være:

 • Ved informationsmøder
 • Via hjemmeside
  • Afgivne informationer via formularer
  • Tilmelding til nyhedsbrev
  • Cookies se særskilt politik her: Cookiepolitik
 • Ved donationer til Retten til Liv

I nogle tilfælde kan der være andre kilder som supplerer med oplysninger:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Offentligt tilgængelige opslagsværker som dgs.dk til indhentning af telefonnr.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig (kontraktlig forpligtelse)
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af oplysninger på medlemmer, givere og øvrige personer der har tilkendegivet at de ønsker information fra Retten til Liv:
  • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Håndtering af gaver, herunder fradragsberettigede gaver
  • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder skattelovgivningen og regnskabsloven
  • Levering af information og materialer du har bestilt
  • Administration af din relation til os
 2. Formål med behandling af oplysninger på bestyrelse, medarbejdere og frivillige:
  • Håndtering af medarbejderes og frivilliges hverv og pligter i foreningen
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  • Tegne foreningen udadtil på hjemmeside og tryksager
  • Administration af relationen til os

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Afholdelse af informationsmøder, årsmøder, samt andre arrangementer og aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen, eks. billeder fra årsmøde
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Behandling af personoplysninger ud fra kontraktlig forpligtelse

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af kontraktlig forpligtelse, vil denne behandling udelukkende være motiveret af, hvad din relation til os forpligter os på som for eksempel

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til årsmødet
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Håndtering af dit abonnement på Retten til Livs medlemsblad LIV og andet informationsmateriale
 • Oprettelse og håndtering af en eventuel fast gaveaftale med faste træk fx via BetalingsService

Behandling af personoplysninger efter lovkrav

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af lovkrav, vil denne behandling udelukkende være bestemt af hvad gældende relevant lovgivning forpligter os på som for eksempel

 • Indrapportering af gaver til SKAT med henblik på skattefradrag
 • Behandling af data i henhold til regnskabslovgivningen

Behandling af personoplysninger ud fra samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, eksempelvis

 • Ved tilladelse til at have portrætbilleder af bestyrelse og ansatte på www.rettentilliv.dk

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Børn og unge

Når vi modtager personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Ved behandling af personoplysninger på børn via informationstjenester, eks. sociale medier, kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere (databehandlere), som hjælper os med at opfylde vores forpligtelser overfor dig, eller som bistår os med vores administration, databasesystem, hjemmeside mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support, eller revisor.
Her ud over udleverer vi ikke dine personoplysninger til andre uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller ansat:

Medlemmer og givere

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra relationens ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske, administrative og lovmæssige hensyn opbevarer vi dine almindelige kontaktoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af Retten til Liv.

Personer der har tilkendegivet at de ønsker information fra Retten til Liv:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kontakt-oplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for ophørt kontakt med Retten til Liv.

Lønnede medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger i anonymiseret form ud over de angivne tider til brug for statistik, så længe de har historisk værdi.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende, i det omfang det er praktisk muligt for os. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores relation til dig er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte jegvilleve@rettentilliv.dk til at meddele os dine ændringer, eller kontakte os direkte pr. telefon 47524484.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst, og vi vil besvare din henvendelse inden for 30 dage. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Data-tilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på www.rettentilliv.dk/kontakt/privatlivspolitik/. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 24.05.2018

___________________________________________

Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste begreber:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling/databehandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige personfølsomme oplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.