Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Vedtægter

Vedtægter for bevægelsen: RETTEN TIL LIV

Navn § 1

Bevægelsens navn er: RETTEN TIL LIV.

Hjemsted § 2

Bevægelsens hjemsted er landskontorets aktuelle adresse.

Basis § 3

Bevægelsen har sin basis i det kristne menneskesyn, der bekender:

 • at Bibelen er absolut norm for kristen lære og liv
 • at mennesket er skabt af Gud, skabt i Guds billede, skabt til
  fællesskab med Gud
 • at menneskelivet er helligt og derfor må værnes og respekteres
  fra undfangelsens øjeblik

Formål § 4

Bevægelsens formål er:

 • at arbejde for, at det kristne menneskesyn bliver normgivende
  for det danske folk og den danske lovgivning
 • at arbejde for, at der skabes bedre rådgivning til og vilkår
  for gravide kvinder, således at fosterdrab ophører
 • at arbejde for bedre behandling af kvinder, som har psykiske
  følger af provokeret abort

Medlemskab § 5

Enhver, som kan tilslutte sig bevægelsens basis og formål, kan optages
som medlem.
Medlemskontingentet fastsættes af årsmødet. Kun medlemmer, der har
betalt medlemskontingent for det afsluttede regnskabsår, kan udøve
stemmeret på årsmødet, hvor årsregnskabet behandles.
Medlemskab medfører hverken ret til andel i bevægelsens økonomiske
formue eller juridisk hæftelse for bevægelsens gæld eller foreningens
forpligtelser af nogen art.
Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til foreningens
landssekretær eller kasserer.

Årsmøde § 6

Bevægelsen afholder hvert år i marts eller april måned et ordinært
årsmøde.
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse.
Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinært årsmøde
inden 4 uger efter, at mindst 30 medlemmer med angivelse af dagsorden
har fremsat begæring herom.
Indkaldelse til årsmødet sker skriftligt med angivelse af dagsorden
til bevægelsens medlemmer. Indkaldelsen skal afsendes mindst 4 uger
før årsmødets afholdelse, og det reviderede regnskab for det
foregående regnskabsår skal forefindes på foreningens hjemmeside.
Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om bevægelsens virksomhed siden sidste årsmøde
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 7
6. Valg af medlemmer til repræsentantskab, jfr. § 9
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag til behandling på det ordinære årsmøde skal være bestyrelsens
formand i hænde så tidligt, at forslaget kan optages på dagsordenen i
indkaldelsen.
Alle beslutninger på årsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed
uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, jfr. dog § 11.
Afstemningsmåden fastsættes af bestyrelsen.
Hvert fremmødt medlem kan udøve stemmeret på egne vegne og med
fuldmagt på yderligere 2 medlemmers vegne.

Bestyrelsen § 7

Bevægelsen ledes af en blandt de myndige medlemmer valgt bestyrelse på
9 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
På årsmøder i lige årstal afgår 4 bestyrelsesmedlemmer, på årsmøder i
ulige årstal afgår 5 bestyrelsesmed-lemmer.
Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i utide, vælges på det
næstfølgende ordinære eller ekstraordi¬nære årsmøde et nyt
bestyrelsesmedlem for resten af den pågældendes funktionsperiode.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer kan stilles af mindst 3 medlemmer af
bevægelsen.
Forslag skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1 uge før
årsmødet.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Sidstnævnte kan dog vælges uden for bestyrelsen.

Tegningsregel § 8

Bevægelsen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.

Repræsentantskab § 9

Til støtte for bevægelsens virke etableres et repræsentantskab på 40
medlemmer.
På ordinære årsmøder vælges 10 repræsentanter.
Forslag til repræsentantskabsmedlemmer kan stilles af ethvert medlem
af bevægelsen.
Forslag skal være bestyrelsens formand i hænde før årsmødet.
Snarest muligt efter det ordinære årsmøde udpeger bestyrelsen 10
repræsentanter.
Valgte eller udpegede repræsentanter fungerer i 2 år.
Afgår en repræsentant i utide, vælges/udpeges snarest muligt en ny
repræsentant for resten af den pågældendes funktionsperiode.
Bestyrelsens medlemmer kan deltage i repræsentantskabets møder,
hvorfor indkaldelse tillige skal udsendes til bestyrelsen.

Regnskab § 10

Bevægelsens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, første
regnskabsår dog fra 1. juli 1994 til 31. december 1995.
Årsregnskabet skal give et retvisende billede af bevægelsens aktiver
og passiver, dens økonomiske stilling og resultat, alt efter
Årsregnskabslovens bestemmelser.
Årsregnskabet revideres af en på årsmødet for 1 år ad gangen valgt
statsautoriseret eller registreret revisor.

Vedtægtsændringer og ophør § 11

Beslutning om vedtægtsændringer eller ophør træffes af 2 på hinanden
følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøder med mindst 2/3
majoritet af de medlemmer, der deltager i afstemningerne.
Ved ophør skal bevægelsens midler tilfalde en anden almennyttig,
almenvelgørende eller religiøs forening eller organisation med en
basis og et formål, der ligger så tæt på bevægelsens som muligt, og
som er hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land.

Således vedtaget på ordinært årsmøde i Silkeborg 24. marts 2012 og på
ordinært årsmøde i Kolding den 16. marts 2013.